Menu
A+ A A-

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

 

ΙΔΡΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1. Ίδρυση - Επωνυµία 

Άρθρο 2. Έδρα 

Άρθρο 3. Μορφή - Σχέσεις

Άρθρο 4. Σκοποί 

Άρθρο 5. Δραστηριότητες 

Άρθρο 6. Σήµα - Σφραγίδα  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΠΟΡΟΙ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ


Άρθρο 7. Περιουσία

Άρθρο 8. Πόροι

Άρθρο 9. Διαχείριση  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 10. Μέλη 

Άρθρο 11. Εγγραφή µελών- Κωλύµατα εγγραφής 

Άρθρο 12. Αποχώρηση µελών 

Άρθρο 13. Αποβολή- Διαγραφή µελών 

Άρθρο 14. Υποχρεώσεις µελών 

Άρθρο 15. Δικαιώµατα µελών

Άρθρο 16. Επίτιµα µέλη 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 
Άρθρο 17. Όργανα Διοίκησης – Λειτουργίας 

Άρθρο 18-21 Ια. Γενική Συνέλευση 

Άρθρα 19-25 Ιβ. Εφορευτική Επιτροπή - Αρχαιρεσίες 

Άρθρα 26 - 29 ΙΙ. Διοικητικό Συµβούλιο 

Άρθρο 26. Εκλογή - Θητεία Δ.Σ. 

Άρθρο 27. Συνεδριάσεις Δ.Σ. 

Άρθρο 28. Αρµοδιότητες του Διοικητικού Συµβουλίου 

Άρθρο 29. Αρµοδιότητες των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου 

Άρθρο 30. Βιβλία Συλλόγου 

Άρθρα 31- 32 ΙΙΙ. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο

Άρθρο 33  ΙV. Η Εξελεγκτική Επιτροπή  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 


Άρθρα 34. Τροποποίηση του Καταστατικού- Διάλυση του Συλλόγου 

Άρθρο 35. Άρθρο 36. Άρθρο 37.  
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΙΔΡΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 
Άρθρο 1. Ίδρυση- Επωνυµία  

Ιδρύεται ορειβατικός σύλλογος µε την επωνυµία «Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Ηγουµενίτσας» και ξενόγλωσση επωνυµία «Mountaineering Club of Igoumenitsa», η σύντοµη ονοµασία του οποίου είναι «Ε.Ο.Σ.Η.». Αναφέρεται κατωτέρω συντοµογραφικά ως «Σύλλογος».  

Άρθρο 2. ‘Έδρα

Η έδρα του Συλλόγου είναι η πόλη Ηγουµενίτσα του Δήµου Ηγουµενίτσας- Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας. 

Άρθρο 3. Μορφή - Σχέσεις 

Ο Σύλλογος έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και αυτονοµία και η λειτουργία του διέπεται µόνο από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, του Αστικού Κώδικα και της περί Σωµατείων κειµένης νοµοθεσίας. 


Άρθρο 4. Σκοποί         

Ι) Σκοποί του Συλλόγου είναι:

  1. Η µέριµνα για την καλλιέργεια, ανάπτυξη, εξύψωση και διάδοση της ορειβασίας σε όλες τις µορφές και εκδηλώσεις, όπως αναβάσεις, ορεινή πεζοπορία, αναρρίχηση βράχου, αλπινισµός και αναβάσεις υπερύψηλων βουνών και γενικά χειµερινών αθληµάτων.

  2. Η µέριµνα για την ανάπτυξη, εξύψωση και διάδοση του αθλήµατος του ορειβατικού σκι.

  3. Η µέριµνα για την ανάπτυξη και διάδοση του αθλήµατος της αγωνιστικής αναρρίχησης.

  4. Η µέριµνα για την ανάπτυξη και διάδοση αθληµάτων και δραστηριοτήτων σχετιζοµένων µε τα βουνά και την ορεινή φύση.

  5. Η συγκρότηση, η οργάνωση και ο συντονισµός οµάδων διάσωσης, για περιπτώσεις ορειβατικών ή άλλου είδους ατυχηµάτων, σε συνεργασία µε τις οικείες κρατικές υπηρεσίες.

  6. Η ενίσχυση κάθε άλλης εκδήλωσης που έχει σχέση µε την πολιτιστική, πνευµατική και κοινωνική ανάπτυξη, καθώς επίσης και η διάδοση αλλά και διάσωση της λαογραφικής παράδοσης του τόπου.

  7. Η προστασία του ελληνικού ορεινού χώρου και η διάδοση της αγάπης και του σεβασµού προς αυτόν.

  8. Η ενεργός εµπλοκή του σε θέµατα προστασίας της ορεινής φύσης, είτε πρωτόβουλα, είτε σε συνεργασία µε άλλους οργανισµούς, σωµατεία και αρµόδιους φορείς για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού.

  9. Η ευρύτερη διάδοση των γνώσεων (εκδόσεις, διαλέξεις, προβολές, εκθέσεις, δηµοσιεύσεις, εκποµπές κ.ά.), των σχετικών µε την ορειβασία, τα αθλήµατα, τα βουνά και την ορεινή φύση γενικότερα.

  10. Η ανάπτυξη του ορεινού τουρισµού. 
 
ΙΙ)  Το σωµατείο έχει περιοριστικά και µόνο τους σκοπούς που αναγράφονται στο παρόν καταστατικό και απαγορεύεται κάθε παρέκκλιση απ΄ αυτούς, χωρίς την τροποποίηση αυτού. Απαγορεύεται οποιαδήποτε συζήτηση κοµµατική ή ενέργεια ικανή να δηµιουργήσει την εντύπωση ότι προέρχεται από κοµµατική αιτία και ιδιαίτερα η ανάµιξή του σε πολιτικές εκδηλώσεις. 

Άρθρο 5. Δραστηριότητες

1. Για την επιτυχία και την πραγµάτωση των σκοπών του Συλλόγου ιδρύονται γυµναστήρια, καταφύγια, καθώς και κάθε είδους ασκητήρια και λοιπές εγκαταστάσεις. Διατηρείται δε η λειτουργία των εξής αγωνιστικών τµηµάτων: 

  α. ορειβασίας 

  β. αναρρίχησης 

  γ. χιονοδροµίας 

  δ. ποδηλασίας 

  ε. καγιάκ 

  στ. στίβου 

  ζ. σκοποβολής   

Ίδρυση άλλων αγωνιστικών τµηµάτων γίνεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου και µε την ίδια απόφαση ιδρύεται αξίωµα εφόρου του ιδρυόµενου αγωνιστικού τµήµατος, το οποίο καταλαµβάνει ο τιµώµενος µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, η δε κατάργηση λειτουργούντος γίνεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

2. Οργανώνει µε την επιµέλεια και την φροντίδα του αρµοδίου τεχνικού του οργάνου αναβάσεις/αναρριχήσεις και άλλες συναφείς εκδηλώσεις σε ελληνικά και ξένα βουνά.

3. Οργανώνει, µε την επιµέλεια και την φροντίδα της αρµοδίας Τεχνικής Επιτροπής του, αγώνες χιονοδροµίας και συµµετέχει σε κάθε είδους οργανωµένους από άλλα σωµατεία – µέλη του Συλλόγου ή και από αυτήν, αγώνες και δηµιουργεί κέντρα και σχολές για την βελτίωση της τεχνικής των µελών του στην ορειβασία και τα χειµερινά αθλήµατα και για την κατάρτιση των τεχνικών στελεχών τους.

4. Διοργανώνει ορεινούς αγώνες τρεξίµατος στα µονοπάτια της περιοχής του.

5. Δηµιουργεί, κατασκευάζει και συντηρεί κάθε είδους ορεινές εγκαταστάσεις, (µονοπάτια, καταφύγια, περίπτερα, αναβατήρες κλπ) που εξυπηρετούν τους σκοπούς του και επιµελείται την εύρυθµη λειτουργία του.

6. Ενθαρρύνει, καθοδηγεί και παρέχει την συµπαράσταση και την βοήθειά του για την κατάρτιση µελετών ορθολογικής οργανώσεως του ορεινού χώρου και για την εκτέλεση, από δηµόσιες αρχές και ιδιώτες, έργων εξυπηρετούντων τους σκοπούς του, εφ’ όσον δεν θίγουν τον ορεινό χώρο και το περιβάλλον γενικότερα.

7. Εκδίδει περιοδικά και άλλα δηµοσιεύµατα, εξυπηρετούντα τους σκοπούς του.

8. Συµβάλλει µε κάθε τρόπο στην γνωριµία του ελληνικού ορεινού χώρου στο ευρύτερο κοινό, µε την µελέτη και περιγραφή των µορφών της χλωρίδας και της πανίδας του.

9. Μεριµνά για την µορφωτική και πολιτιστική ανάπτυξη των µελών του.

10. Διοργανώνει, συγκροτεί και διατηρεί οµάδα ορεινών διασώσεων.
 
11. Οργανώνει, µε την επιµέλεια και την φροντίδα της αρµόδιας Τεχνικής Επιτροπής του δράσης προστασίας του ορεινού χώρου.

12. Διοργανώνει ή συµµετέχει σε κινήσεις και προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος, αυτόνοµα ή σε συνεργασία µε άλλους οργανισµούς, σωµατεία, αρχές για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού.

13. Σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του Νόµου, ο Σύλλογος δύναται να καταστεί µέλος της Ελληνικής Οµοσπονδίας Ορειβασίας-Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.), της Ελληνικής Οµοσπονδίας Χιονοδροµίας (Ε.Ο.Χ.) και κάθε υπερκείµενης δευτεροβάθµιας οργάνωσης, µε τις προϋποθέσεις του νόµου. 

Άρθρο 6. Σήµα-Σφραγίδα

1. Το σήµα και η σφραγίδα του συλλόγου φέρει στην επάνω εξωτερική της περιφέρεια την επωνυµία του συλλόγου, ήτοι τις λέξεις «Ε.Ο.Σ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», στο δε εσωτερικό φέρει παράσταση αγριοκάτσικου άνωθεν κορυφής βουνού και το έτος ιδρύσεως 2015, αναγραφόµενο χαµηλότερα στο σχήµα του βουνού και έχει σήµα κυκλικό, διαµέτρου 4 εκ. 2. Χρώµα του Συλλόγου και της σφραγίδας είναι το ''µπλε''.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ -  ΠΟΡΟΙ - ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 


Άρθρο 7. Περιουσία

1. Η περιουσία του Συλλόγου δεν επιτρέπεται οπωσδήποτε να αποτελέσει αντικείµενο ανάµειξής του σε κερδοσκοπική επιχείρηση.

2. Την κινητή και ακίνητη περιουσία του Συλλόγου αποτελούν όλα όσα βρίσκονται στην κατοχή του σήµερα, καθώς και όσα στο µέλλον προσφερθούν σε αυτόν ή όσα αποκτηθούν ή δηµιουργηθούν από αυτόν. 

3. Η περιουσία του Συλλόγου δεν µπορεί να διατεθεί ή να χρησιµοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπει το Καταστατικό του. 

4. Τα σηµερινά περιουσιακά στοιχεία του «Ε.Ο.Σ.» είναι τα εξής :  Α) Κινητή περιουσία: Τα έπιπλα, τα σκεύη, ο µηχανογραφικός εξοπλισµός και το σχετικό λογισµικό, οι µηχανικές, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι ζωγραφικοί πίνακες, τα βιβλία, τα περιοδικά, οι χάρτες, οι φωτογραφίες, οι κινητές τεχνητές πίστες αναρρίχησης, το αθλητικό και ορειβατικό υλικό, τα αναµνηστικά και αθλητικά κύπελλα, µετάλλια και αντικείµενα, καθώς και κάθε άλλο αντικείµενο, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα οικεία βιβλία επίπλων-σκευών, βιβλιοθήκης, χαρτών, υλικού και διαφόρων αντικειµένων που τηρούνται από τον Σύλλογο. Β) Ακίνητη περιουσία: Ορειβατικές και αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στον «Ε.Ο.Σ.Η.», όπως έχουν διαµορφωθεί σήµερα.    
  
Άρθρον 8. Πόροι 

Ι)  Πόροι του Συλλόγου προέρχονται από:

1. συνδροµές των µελών του και δικαιώµατα εγγραφής, καθώς επίσης και από προσφερόµενα από µέλη ποσά.

2. πρόσοδοι από την περιουσία του Συλλόγου.

3. πωλήσεις εκδόσεων του Συλλόγου.

4. διάφορες, οργανωµένες εκδηλώσεις του Συλλόγου.

5. κρατικές, δηµοτικές και άλλες επιχορηγήσεις νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και κάθε είδους οικονοµικές ενισχύσεις στο Σύλλογο.

6. έσοδα από κληρονοµιές, κληροδοσίες και δωρεές φυσικών ή νοµικών προσώπων εν ζωή ή αιτία θανάτου, εφόσον γίνουν δεκτές από το Δ.Σ. και δεν περιέχουν όρους που είναι αντίθετοι προς τους σκοπούς του Συλλόγου και όπως ορίζει ο Νόµος.

ΙΙ) Απαγορεύεται ο Σύλλογος να δέχεται ενισχύσεις από κοµµατικούς οργανισµούς ή άλλες πολιτικές οργανώσεις. 

Άρθρο 9. Διαχείριση   

Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο ν’ αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη Διοίκηση του Συλλόγου και τη διαχείριση της περιουσίας αυτού, πλην της ακίνητης περιουσίας για την οποία αρµόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση.   

Ο έλεγχος της οικονοµικής διαχειρίσεως του Συλλόγου ενεργείται κάθε χρόνο από την εκλεγµένη από τη Γενική Συνέλευση, Εξελεγκτική Επιτροπή, όπως το παρόν Καταστατικό ορίζει, αφορά δε όλα τα πραγµατοποιηθέντα έσοδα και τις πηγές τους, καθώς και τις πραγµατοποιηθείσες δαπάνες.  

Ο Ισολογισµός και ο Απολογισµός κάθε σωµατειακού έτους, καθώς και η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην Γενική Συνέλευση των µελών του Συλλόγου. Το σωµατειακό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεµβρίου του ιδίου έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ


Άρθρο 10. Μέλη  

Ως µέλη του Συλλόγου γίνονται δεκτοί όλοι όσοι αγαπούν πραγµατικά το βουνό, τη φύση και όσοι επιδίδονται στην ορειβασία και στα καλλιεργούµενα από τον Σύλλογο αθλήµατα. 

Άρθρο 11. Εγγραφή Μελών- Κωλύµατα εγγραφής

1. Οι ενδιαφερόµενοι για να εγγραφούν πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

α. Να έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 του παρόντος Καταστατικού.

β. Nα έχουν συµπληρώσει το 18ό έτος  της ηλικίας τους.

γ. Για την εγγραφή, απαιτείται αίτηση του ενδιαφεροµένου στο διοικητικό συµβούλιο, συνοδευόµενη από πρόταση δύο µελών του Συλλόγου και έγκριση του συµβουλίου που παρέχεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία εξήντα (60) ηµερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία  αυτή, η έγκριση του διοικητικού συµβουλίου θεωρείται ότι έχει  αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόµενος έχει εγγραφεί ως µέλος του Συλλόγου την εξηκοστή ηµέρα µετά την υποβολή της αίτησης. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του προέδρου του διοικητικού συµβουλίου. Το διοικητικό συµβούλιο  µπορεί µε αιτιολογηµένη απόφασή του να µην εγκρίνει το αίτηµα εγγραφής ενδιαφερόµενου ως µέλος του Συλλόγου. Κατά της πράξης αυτής ή της παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης, ο ενδιαφερόµενος έχει το δικαίωµα να ασκήσει αγωγή  στο αρµόδιο Μονοµελές Πρωτοδικείο µε την τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώµατος εγγραφής του είτε επιπλέον για καταδίκη του Συλλόγου σε δήλωση βούλησης.

2. Απαγορεύεται να εγγραφούν µέλη του Συλλόγου (ή µέλη των οργάνων της διοίκησης του σωµατείου) τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του νόµου 2725/1999, όπως ισχύει σήµερα, όπως είναι ιδίως:

α) Όποιος δεν έχει συµπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.

β) Όποιος έχει παραπεµφθεί στο δικαστήριο για κακούργηµα µε κλητήριο θέσπισµα σύµφωνα µε το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή µε τελεσίδικο βούλευµα ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήµατος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθµό πληµµελήµατος µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε "ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους" είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήµατα του παρόντος νόµου, ή για αδικήµατα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή µεθόδων φαρµακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεµπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόµου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί µεσαζόντων.

γ) Όποιος έχει στερηθεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώµατα και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η στέρηση.

δ) Όποιος έχει τιµωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος νόµου και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η τιµωρία."

ε) Οι εν ενεργεία και µη εν ενεργεία διαιτητές οµαδικού αθλήµατος, µέλη των οικείων συνδέσµων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης δεν επιτρέπεται να είναι µέλη αθλητικού σωµατείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας διαιτητή, εν ενεργεία ή µη, και η συµµετοχή του σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωµατείου, ένωσης ή οµοσπονδίας του οικείου αθλήµατος για την ανάδειξη διοικητικού συµβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης, διαχείρισης ή εκπροσώπησης, πριν από την παρέλευση τριών πλήρων ετών από τη διαγραφή του από τα µητρώα του συνδέσµου διαιτητών στον οποίο ανήκε. Η ηµεροµηνία διαγραφής του πιστοποιείται µε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του προέδρου του συνδέσµου, η οποία πρέπει να συνοδεύει την υποβολή της υποψηφιότητας. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συµµετοχή σε αρχαιρεσίες αθλητικού σωµατείου, ένωσης ή οµοσπονδίας και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρµογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σηµειωτές, οι κριτές, οι χρονοµέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, µε οποιονδήποτε τρόπο, συµµετέχουν σε διαιτητικό έργο οµαδικού αθλήµατος."

στ) Οι εν ενεργεία και µη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονοµέτρες και όσοι άλλοι συµµετέχουν σε διαιτητικό έργο ατοµικού αθλήµατος, µέλη των οικείων συνδέσµων, µπορούν να είναι µέλη αθλητικού σωµατείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται, όµως, να είναι µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του σωµατείου αυτού ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείµενες ενώσεις ή οµοσπονδίες. "Το κώλυµα του προηγούµενου εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές και τους κριτές των αθληµάτων της σκοποβολής, του ζατρικίου, του αγωνιστικού µπριντζ και του αεραθλητισµού."

ζ)  Αθλητής µπορεί να εγγραφεί ως µέλος σε αθλητικό σωµατείο, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, ένα (1) τουλάχιστον έτος µετά την τελευταία συµµετοχή του σε επίσηµο αθλητικό αγώνα. Επίσηµος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική οµοσπονδία ή διεξάγεται µε την έγκρισή της.

η) Κατ` εξαίρεση, οι αθλητές των αθληµάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του µπιλιάρδου, του µπόουλιγκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου, της ιππασίας, του αεραθλητισµού, καθώς επίσης και οι αθλητές των µηχανοκίνητων και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών, µπορούν να εγγράφονται ως µέλη σε αθλητικό σωµατείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και να µετέχουν στο Δ.Σ. και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκείµενων ενώσεων ή της αθλητικής οµοσπονδίας, εφόσον έχουν συµπληρώσει το τριακοστό πέµπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. Στην εξαίρεση του προηγούµενου εδαφίου υπάγονται και οι αθλητές των αθληµάτων του ζατρικίου, του αγωνιστικού µπριντζ και της ιστιοπλοιας ανοιχτής θάλασσας, εφόσον είναι ενήλικες."

θ) Τ ο προσωπικό του σωµατείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύµβαση εργασίας του µε αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύµβαση µε το σωµατείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου µε αµοιβή είτε ατοµικά είτε ως οµόρρυθµοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή Μέλη διοικητικού συµβουλίου ανώνυµης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύµβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο µετά τη λήξη, µε οποιονδήποτε τρόπο, της σύµβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Έµποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι µέτοχοι, εταίροι. διαχειριστές και µέλη του διοικητικού συµβουλίου αθλητικής ανώνυµης εταιρείας και κάθε είδους εµπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείµενο εργασιών τους την εµπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι µέλη διοικητικού συµβουλίου ή εξελεγκτικής επιτροπής αθλητικού σωµατείου ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείµενες ενώσεις ή οµοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, αλλά µόνο για σωµατεία που καλλιεργούν το άθληµα, οι αγώνες του οποίου περιλαµβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.
 
3. Όλα τα µέλη πληρώνουν ετήσια συνδροµή προς το Σύλλογο. Τα εγγραφόµενα µέλη καταβάλλουν, επίσης, πριν από την εγγραφή τους, δικαίωµα εγγραφής που δεν είναι µεγαλύτερο του 1/3 της κατά το έτος εγγραφής της ετήσιας συνδροµής.

4. Το ποσό της ετήσιας συνδροµής και του δικαιώµατος εγγραφής των µελών, προτείνεται από το Δ.Σ. και επικυρώνεται ή τροποποιείται από τη Γενική Συνέλευση.

5. Η ετήσια συνδροµή είναι δυνατόν να καταβάλλεται και σε δύο εξαµηνιαίες δόσεις, εάν αποφασιστεί από το Διοικητικό Συµβούλιο και επικυρωθεί ή τροποποιηθεί από τη Γενική Συνέλευση.

6. Το Διοικητικό Συµβούλιο δύναται να καθορίζει µειωµένη συνδροµή προκειµένου περί σπουδαστών, στρατευµένων νέων, σε όλη τη διάρκεια της στράτευσης ή άλλων κατηγοριών προσώπων, που δεν υπερβαίνουν το 25ό έτος της ηλικίας τους, καθώς επίσης και προκειµένου περί συζύγων µελών όλων των κατηγοριών. Η µειωµένη συνδροµή αυτή επικυρώνεται ή τροποποιείται από τη Γενική Συνέλευση. 

Άρθρο 12. Αποχώρηση Μελών  

Κάθε µέλος µπορεί να αποχωρήσει από το Σύλλογο οποτεδήποτε, ύστερα από έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό συµβούλιο και δήλωσή του ότι δεν έχει καµία αξίωση απέναντι στον «Ε.Ο.Σ.Η.» και αφού εκπληρώσει τις οικονοµικές ή άλλες υποχρεώσεις του ως προς τον «Ε.Ο.Σ.Η.». 

Άρθρο 13. Αποβολή – Διαγραφή Μελών

1. Παύουν να είναι µέλη του Συλλόγου:

   α) Όσοι καθυστερούν την συνδροµή τους για 1 χρόνο, οι οποίοι και διαγράφονται ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. που λαµβάνεται αφού τους υπενθυµιστεί έγγραφα η διάταξη του άρθρου αυτού και περάσει άπρακτος τουλάχιστον ένας µήνας από την έγγραφη ειδοποίηση. Για µέλη που η διαµονή τους είναι άγνωστη δεν χρειάζεται παρόµοια ειδοποίηση.

   β) Όσοι διαγραφούν για σπουδαίο λόγο, µε απόφαση της Γ.Σ.

   γ) Όσοι αποχώρησαν µε αίτησή τους.

   δ) Όσοι ενεργούν εναντίον των σκοπών, των συµφερόντων και του κύρους του συλλόγου, οι οποίοι και διαγράφονται από την Γ.Σ., ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. ε) Όσοι διαγραφούν ύστερα από απόφαση των αρµοδίων πειθαρχικών οργάνων σύµφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος καταστατικού.

2. Σε περίπτωση διαγραφής µελών λόγω χρεών, µόνο µε απόφαση του Δ.Σ. επανεγγράφονται και εφόσον καταβάλλουν τα οφειλόµενα.

Άρθρο 14. Υποχρεώσεις Μελών 

Τα µέλη του Συλλόγου έχουν την υποχρέωση : 

 1. Να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού που τους αφορούν, καθώς και τους κανονισµούς που διέπουν της δραστηριότητες που συµµετέχουν. 

 2. Να συµµορφώνονται στις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης και λειτουργίας του Συλλόγου που τους αφορούν για την πρόοδο και την πραγµάτωση του σκοπού του.

 3. Να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να λαµβάνουν µέρος σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Συλλόγου.

 4. Να εκπληρώνουν κανονικά και έγκαιρα τις οικονοµικές ή οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις τους προς τον Σύλλογο.

 5. Να συµπεριφέρονται µε κοσµιότητα σ’ όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Συλλόγου.

 6. Να  µεριµνούν ώστε τα µέλη του να συµπεριφέρονται µε κοσµιότητα στα καταφύγια, στο βουνό, στους αθλητικούς χώρους, καθώς και στις εκδηλώσεις (αθλητικές, αγωνιστικές, κοινωνικές) που διοργανώνει ή συµµετέχει ο Σύλλογος και να τηρούν τις αρχές του φιλάθλου πνεύµατος και των παραδόσεων του αθλητισµού.

 7. Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου και να µην προβαίνουν σε πράξεις που βλάπτουν τα συµφέροντά του.  

Άρθρο 15. Δικαιώµατα Μελών 

Τα µέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωµα : 

  1. Να συµµετέχουν σε οποιαδήποτε εκδήλωση του Συλλόγου.

  2. Τα µέλη του Συλλόγου, εκτός από τα ιδρυτικά, µετά από την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου. 

  3. Να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις έναντι του συλλόγου ταµειακές τους υποχρεώσεις και είχαν ορειβατική-αθλητική δραστηριότητα στο προ της συνέλευσης έτος.

  4. Να θέτουν υποψηφιότητα για τα όργανα διοίκησης και λειτουργίας του Συλλόγου, µόνο τα µέλη (φυσικά πρόσωπα), που έχουν αποκτήσει το δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται, εφόσον δεν αποκλείονται από τις διατάξεις κάποιου νόµου ή του παρόντος Καταστατικού.

  5. Να υποβάλλουν όταν το κρίνουν χρήσιµο, έγγραφες προτάσεις, γνώµες και εισηγήσεις ως και τα τυχόν παράπονά τους, προς τα αρµόδια όργανα του Συλλόγου. 

Άρθρο 16. Επίτιµα µέλη

Επίτιµα µέλη, χωρίς ψήφο, ανακηρύσσονται, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου, από τη Γενική του Συνέλευσή, µε απόφαση λαµβανοµένη κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών, πρόσωπα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες για την προαγωγή των επιδιωκοµένων από τον Σύλλογο σκοπών, ή την γενικότερη προαγωγή της Ορειβασίας και των ορεινών αθληµάτων.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 


Άρθρο 17. Όργανα Διοίκησης - Λειτουργίας

α) Τα όργανα διοίκησης και λειτουργίας του Συλλόγου είναι : 

I. Η Γενική Συνέλευση των µελών.

II. Το Διοικητικό Συµβούλιο.

III. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο.

IV. Η Εξελεγκτική Επιτροπή. 


β) Τα πρόσωπα που συγκροτούν το Διοικητικό Συµβούλιο, το Πειθαρχικό Συµβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή δεν έχουν δικαίωµα σε αντιµισθία. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν, το δε αξίωµά τους θεωρείται τιµητικό. Επιτρέπεται, όµως, να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαµονής και διατροφής, όταν µετακινούνται εκτός του τόπου της µόνιµης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο Σύλλογο.

γ) Απαγορεύεται να είναι µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, του Πειθαρχικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου- άτοµα που δεν είναι µέλη του - µέλη του που δεν έχουν αποκτήσει το δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται - µέλη που ασκούν διαιτητικό έργο σε αγώνες Ορειβατικού Σκι ή Αγωνιστικής Αναρρίχησης (κριτές, χρονοµέτρες κ.ά.) - µέλη του που είναι έµποροι αθλητικών ειδών - µέλη του που είναι µέτοχοι - εταίροι - διαχειριστές - µέλη Δ.Σ. αθλητικής (κατασκευαστικής ή εµπορικής) εταιρίας, καθώς και µέλη Δ.Σ. άλλου ορειβατικού συλλόγου ή συλλόγου µε ίδιο ή παρόµοιο σκοπό. 

I. α. Η Γενική Συνέλευση


Άρθρο 18.

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης του Συλλόγου. Αποφασίζει για κάθε θέµα που αφορά τον Σύλλογο και για το οποίο προβλέπει την αρµοδιότητά της, ειδική διάταξη νόµου ή για το οποίο δεν προβλέπεται άλλο αρµόδιο όργανο. Αποφάσεις για θέµατα που δεν αναγράφονται στην πρόσκληση είναι άκυρες.

2. Συγκαλείται και συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα του Συλλόγου, µία φορά το χρόνο, το µήνα Ιανουάριο (ή αργότερα και µόνο για λόγους ανωτέρας βίας).

3. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται στις περιπτώσεις που προβλέπει το Καταστατικό, ή όσες φορές κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συµβούλιο ή όταν ζητηθεί από το ένα πέµπτο (1/5) των ταµειακά εντάξει µελών που έχουν το δικαίωµα ψήφου, µε γραπτή αίτησή τους (που υπογράφουν όλα τα µέλη που τη ζητούν), στην οποία αναγράφουν και τα προς συζήτηση θέµατα. Το Διοικητκό Συµβούλιο υποχρεούται, όταν υποβληθεί η σχετική αίτηση, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση σε τριάντα (30) ηµέρες µε θέµατα αυτά που αναφέρονται στην αίτηση. Σε περίπτωση άρνησης του Δ.Σ. να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, τότε αυτή συγκαλείται µε άδεια του Δικαστηρίου, σύµφωνα µε το νόµο και µε πρώτο θέµα της την ανάκληση της εκλογής του Δ.Σ. 
 
4.
Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη), στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά τα θέµατα που θα συζητηθούν, καθώς και η διενέργεια αρχαιρεσιών (όταν πρόκειται να γίνουν), ο τόπος, η ηµεροµηνία, η ηµέρα και η ακριβής ώρα έναρξής της , γίνεται εγγράφως και στέλνεται ταχυδροµικά ή ηλεκτρονικά σε όλα τα µέλη τουλάχιστον τριάντα (30) µέρες πριν. Η πρόσκληση πρέπει να δηµοσιεύεται σε µία τοπική εφηµερίδα της Ηγουµενίτσας ή και σε κάθε άλλο νόµιµο µέσο ή στο περιοδικό του Συλλόγου τουλάχιστον είκοσι (20) ηµέρες πριν. Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση πρέπει να ορίζει και την ηµεροµηνία σύγκλησης δεύτερης συνεδρίας, σε περίπτωση µη ύπαρξης απαρτίας στην πρώτη.  

Άρθρο 19.

1. Στις Γενικές Συνελεύσεις συµµετέχουν και ψηφίζουν τα µέλη που έχουν δικαίωµα ψήφου και ψηφίζουν αυτοπροσώπως.

2. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι έχει απαρτία και αποφασίζει νόµιµα, όταν στην έναρξη και στη διάρκεια των εργασιών της παρευρίσκονται τουλάχιστον τα µισά συν ένα (δηλαδή 50% +1) ταµειακά εντάξει µέλη που έχουν το δικαίωµα ψήφου. Ταµειακά εντάξει θεωρούνται τα µέλη που έχουν πληρώσει τη συνδροµή του χρόνου που διανύεται κατά την ηµέρα της Γενικής Συνέλευσης, ενώ δικαίωµα ψήφου έχουν τα µέλη που είχαν ορειβατική-αθλητική δραστηριότητα στο προ της συνέλευσης έτος. 

3. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη Συνέλευση ή αν διακόψει τις εργασίες της από έλλειψη απαρτίας ή οποιουδήποτε άλλου λόγου (εκτός της περίπτωσης που διακόπτει για να συνεχίσει τις εργασίες της την επόµενη ηµέρα), συνέρχεται δεύτερη, χωρίς νέα πρόσκληση και δηµοσίευση, την ίδια µέρα και ώρα της επόµενης εβδοµάδας, µε τα ίδια ακριβώς θέµατα και αποφασίζει νόµιµα µε οποιονδήποτε αριθµό παρόντων και ταµειακά εντάξει µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου. 

4. Η απαρτία της Γενικής Συνέλευσης διαπιστώνεται από το Γραµµατέα του ∆.Σ., πριν την έναρξη των εργασιών, µε βάση κατάσταση των µελών στην οποία αναφέρονται και υπογράφουν οι εκπρόσωποι των προσερχόµενων µελών , ενώ σηµειώνονται τα µέλη που δεν είναι ταµειακά εντάξει ή δεν έχουν δικαίωνα ψήφου. Ο Γραµµατέας του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης διαπιστώνει την απαρτία της Συνέλευσης και κατά τη διάρκεια των εργασιών της. Ένσταση απαρτίας µπορεί να υποβληθεί στον Πρόεδρο της Συνέλευσης σε οποιοδήποτε σηµείο των εργασιών της, η οποία και εξετάζεται αµέσως.

5. Οι διάφορες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται, όταν δεν ορίζει αλλιώς το Καταστατικό, µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και ταµειακά εντάξει µελών που έχουν το δικαίωµα ψήφου. Η ψηφοφορία για τα διάφορα θέµατα (κάθε µέλος δικαιούται µιας ψήφου) γίνεται ή µε ανάταση του χεριού και επίδειξη του δελτίου ψηφοφορίας ή µυστική µε ψηφοδέλτια, ανάλογα µε την εκάστοτε απόφαση του Προεδρείου της Συνέλευσης, εκτός των περιπτώσεων που σαφώς ορίζει το Καταστατικό και όταν η απαρτία κατά την ψηφοφορία είναι διαπιστωµένη.

6. Όταν ζητηθεί (εγγράφως ή προφορικά) από το ένα πέµπτο (1/5) των ταµειακά εντάξει παρευρισκόντων µελών που έχουν το δικαίωµα ψήφου, η ανάκληση εκλογής του ∆.Σ., ή η απόρριψη του απολογισµού πεπραγµένων ή η απόρριψη του οικονοµικού απολογισµού και της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής, η απόφαση λαµβάνεται µε µυστική ψηφοφορία.

7. Στις συζητήσεις των διαφόρων θεµάτων της Ηµερήσιας Διάταξης µπορούν να συµµετέχουν (χωρίς, όµως, δικαίωµα ψήφου) και τα επίτιµα µέλη, τέως πρόεδροι του «Ε.Ο.Σ.Η.».

Άρθρο 20.

1. Με την έναρξη των εργασιών και όταν διαπιστωθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση εκλέγει από τα µέλη της το Προεδρείο της και την Εφορευτική Επιτροπή της (όταν πρόκειται να γίνουν αρχαιρεσίες), µε ανάταση του χεριού και επίδειξη του δελτίου ψηφοφορίας. Το Προεδρείο αποτελείται από τρία (3) µέλη, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Γραµµατέα. 

    α. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης διευθύνει τις εργασίες της, επιµελείται την τήρηση της Ηµερήσιας Διάταξης, δίνει το λόγο σε αυτούς που το ζητούν (κατά σειρά προτεραιότητας), φροντίζει για την ευπρεπή εξέλιξη της Γενικής Συνέλευσης και διακόπτει προσωρινά τη συνεδρίαση σε περίπτωση διατάραξης της τάξης και της ηρεµίας ή οριστικά σε περίπτωση µη ύπαρξης απαρτίας ή άλλου σοβαρού λόγου. 

    β. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ορίζει χρονικά περιθώρια οµιλιών που εγκρίνει η Συνέλευση και διακόπτει αν οι οµιλητές είναι εκτός θέµατος ή έχουν ξεπεράσει τον οριζόµενο χρόνο οµιλίας. Για τα µέλη του Δ.Σ. δεν ορίζονται χρονικά περιθώρια. Οι οµιλητές έχουν δικαίωµα να µιλήσουν µία φορά, ενώ τα µέλη του Δ.Σ., καθώς και οι εισηγητές κάποιας πρότασης έχουν δικαίωµα δευτερολογίας. 

    γ. Σε περίπτωση προσωρινού κωλύµατος του Προέδρου της Συνέλευσης ή αποχώρησής του, τις εργασίες της συνεχίζει ο Αντιπρόεδρος αυτής µε τα ίδια δικαιώµατα και καθήκοντα του Προέδρου. 

    δ. Για την τήρηση των πρακτικών της Συνέλευσης υπεύθυνος είναι ο Γραµµατέας αυτής. 

2. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά τη λήψη µιας απόφασης επαναλαµβάνεται η ψηφοφορία. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας επαναλαµβάνεται η ψηφοφορία και όταν και για τρίτη φορά υπάρξει ισοψηφία, τότε η πρόταση ή το θέµα θεωρείται ότι απορρίφθηκε ή δεν συζητήθηκε. 

3. Τα αποτελέσµατα των διαφόρων ψηφοφοριών (υπέρ, κατά, λευκά) καταγράφονται στα πρακτικά της Συνέλευσης.  4. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από το Προεδρείο της και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και το Γραµµατέα του υφιστάµενου, κατά την έναρξη της Συνέλευσης, Δ.Σ. 

Άρθρο 21.

Η Γενική Συνέλευση, ως ανώτατο όργανο του Συλλόγου που ασκεί εποπτεία και έλεγχο στα όργανα διοίκησής της, στα πλαίσια του παρόντος Καταστατικού, του Αστικού Κώδικα και των νόµων: 
 
1. εκλέγει ανά δύο χρόνια τα όργανα της διοίκησης του Συλλόγου (τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου, του Πειθαρχικού Συµβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής) και τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

2. εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισµό πεπραγµένων, τον οικονοµικό απολογισµό και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και αποφασίζει για την απαλλαγή του ∆.Σ. ή όχι από τις ευθύνες. Αν απορρίψει τον απολογισµό πεπραγµένων του ∆.Σ. ή τον οικονοµικό απολογισµό και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τότε αποφασίζει και ορίζει διενέργεια αρχαιρεσιών για ανάδειξη νέων οργάνων.

3. επικυρώνει ή τροποποιεί τα δικαιώµατα εγγραφής και την ετήσια συνδροµή των µελών που εισηγείται το Δ.Σ. 

4. επικυρώνει ή τροποποιεί  αν θα καταβάλλεται σε δύο εξαµηνιαίες δόσεις η συνδροµή που εισηγείται το Δ.Σ.

5. επικυρώνει ή τροποποιεί  τις µειωµένες συνδροµές για ειδικές οµάδας προσώπων που εισηγείται το Δ.Σ.

6. επικυρώνει ή τροποποιεί τα έξοδα διηµέρευσης και διανυκτέρευσης στα καταφύγια που εισηγείται το Δ.Σ. 

7. αποφασίζει για την αποβολή µέλους από τον Σύλλογο, ύστερα µε σχετική εισήγηση του ∆.Σ. 

8. επικυρώνει, εγκρίνει, τροποποιεί ή απορρίπτει εισηγήσεις του ∆.Σ. για ειδικά θέµατα, όπως ανακήρυξη επίτιµων µελών ή και επίτιµων Προέδρων του «Ε.Ο.Σ.Η.», ειδικές βραβεύσεις και διακρίσεις ατόµων, απονοµή τιµητικών τίτλων, ένταξη νέων αθληµάτων στο Σύλλογο, ειδικές αθλοθεσίες κλπ.

9. εγκρίνει την τροποποίηση του Καταστατικού που εισηγείται το Δ.Σ. ή συµπληρώνει αυτό, όπως τα σχετικά άρθρα του και ο νόµος ορίζουν. 

10. εγκρίνει την τροποποίηση ή συµπληρώνει τους Εσωτερικούς Κανονισµούς του Συλλόγου και των αθληµάτων του.

11. αποφασίζει για τη διάλυση ή τη µεταβολή του σκοπού του Συλλόγου, όπως τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού και ο νόµος ορίζουν. Για την µεταβολή του σκοπού του Συλλόγου πρέπει να συναινέσουν όλα τα µέλη. Οι απόντες συναινούν εγγράφως.

I. β. Εφορευτική Επιτροπή -Αρχαιρεσίες  


Άρθρο 22.

1. Στην προ των αρχαιρεσιών τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγονται µε φανερή ψηφοφορία (επίδειξη του δελτίου ψηφοφορίας) δύο µέλη, εκτός Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, για την Εφορευτική Επιτροπή στην οποία Πρόεδρος είναι Δικαστικός Αντιπρόσωπος, µε σκοπό τη διενέργεια αρχαιρεσιών, µετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης, για ανάδειξη Διοικητικού Συµβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συµβουλίου. 

2. Ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις που συγκαλούνται για διενέργεια αρχαιρεσιών, προς ανάδειξη Διοικητικού Συµβουλίου ή Εξελεγκτικής Επιτροπής, όταν µία τακτική Γενική Συνέλευση απορρίψει τον απολογισµό πεπραγµένων του Δ.Σ., ή τον οικονοµικό απολογισµό και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή όταν ο αριθµός των µελών του υφιστάµενου Δ.Σ. πέσει κάτω από τα δύο τρίτα (2/3), δηλαδή κάτω από 4 µέλη και εφόσον έχουν εξαντληθεί όλοι οι αναπληρωµατικοί.

Άρθρο 23.

1. Υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συµβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συµβούλιο µπορούν να δηλωθούν στον Γραµµατέα του Συλλόγου, µέχρι και την ηµέρα των εκλογών και πριν την καθορισθείσα ώρα της ψηφοφορίας, από όσους θέλουν και έχουν αυτό το δικαίωµα, καθώς και τις προϋποθέσεις, σύµφωνα µε το Καταστατικό και την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. 

2. Δικαίωµα υποψηφιότητας και εκλογής για τα όργανα του Συλλόγου έχουν µόνο µέλη, εφόσον έχουν αποκτήσει το δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται, έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος και καταθέτουν µαζί µε την υποψηφιότητά τους, που γίνεται µε αίτηση-δήλωση, και έγγραφη βεβαίωση για την ιδιότητά τους αυτή, Τα υποψήφια µέλη του Πειθαρχικού Συµβουλίου πρέπει να είναι µέλη του Συλλόγου. Τα υποψήφια µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δέον να έχουν γνώσεις του αντικειµένου. 

3. Οι υποψήφιοι µετέχουν στις αρχαιρεσίες µε διαφορετικά για κάθε όργανο (Δ.Σ. - Ε.Ε. - Π.Σ.) ψηφοδέλτια. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθµός των υποψηφίων πρέπει να είναι τουλάχιστον όσα και τα συνολικά εκλεγόµενα µέλη εκάστου οργάνου. 

4. Ο Γραµµατέας οφείλει πριν από την καθορισθείσα ώρα της ψηφοφορίας να ανακηρύξει τους υποψήφιους για κάθε όργανο και να εκτυπώσει τα σχετικά ψηφοδέλτια. Τα ψηφοδέλτια εκτυπώνονται ενιαία και κάτω από την επικεφαλίδα του κάθε οργάνου αναγράφονται τα ονόµατα των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά. 

5. Δεν επιτρέπεται η εκλογή των ιδίων προσώπων σε περισσότερα από ένα όργανα ή θέσεις. 

6. Απαγορεύεται να µετέχουν στα όργανα διοίκησης και λειτουργίας του Συλλόγου (Δ.Σ. - Ε.Ε. - Π.Σ.), άτοµα που δεν είναι µέλη  (όπως αναφέρονται στο άρθρο 17 παρ. γ’ του παρόντος), µέλη που δεν έχουν αποκτήσει το δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται και τα άτοµα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού, καθώς και κάθε άλλη κατηγορία ή περίπτωση που προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία.   

Άρθρο 24.

1. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει ώστε οι αρχαιρεσίες να διεξάγονται µε τάξη και ηρεµία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου και του Καταστατικού και αποφασίζει για κάθε αµφισβήτηση ή ένσταση που υποβάλλεται. 

2. Οι αρχαιρεσίες γίνονται ανά διετία, µε µυστική ψηφοφορία και η απαιτούµενη απαρτία για τη διεξαγωγή τους είναι όµοια µε την απαρτία της προηγηθείσας Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία εκλέχτηκε η Εφορευτική Επιτροπή. Τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν µπορεί να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συµβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

3. Η εκλογή των υποψηφίων γίνεται µε σταυρούς προτίµησης που σηµειώνονται στην αρχή των ονοµάτων των υποψηφίων. Ο συνολικός αριθµός των σταυρών σε κάθε ψηφοδέλτιο µπορεί να ανέρχεται µέχρι τον εκάστοτε συνολικό αριθµό των τακτικών µελών εκάστου οργάνου. 

4. Οι υποψήφιοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαλογή των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίµησης, που γίνεται µετά το τέλος της ψηφοφορίας. 

5. Εκλέγονται οι υποψήφιοι (τακτικοί και αναπληρωµατικοί) όλων των οργάνων (∆ιοικητικού Συµβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής, Πειθαρχικού Συµβουλίου) που συγκέντρωσαν (στα έγκυρα ψηφοδέλτια) την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου. 

6. Εάν στην πρώτη ψηφοφορία δεν εκλεγούν υποψήφιοι για όλες τις θέσεις όλων των οργάνων, επαναλαµβάνεται η ψηφοφορία, για τις θέσεις που δεν καταλήφθηκαν, ανάµεσα στους υποψήφιους που πήραν τη σχετική πλειοψηφία και παραµένουν υποψήφιοι. 

7. Στη δεύτερη ψηφοφορία εκλέγονται, για τις θέσεις των οργάνων που δεν καταλήφθηκαν κατά την πρώτη ψηφοφορία οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν (στα έγκυρα ψηφοδέλτια) την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου. 

8. Εάν και στη δεύτερη ψηφοφορία δεν καταληφθούν όλες οι θέσεις, τότε επαναλαµβάνεται συνεχώς η ψηφοφορία έως ότου καταληφθούν όλες οι θέσεις όλων των οργάνων. 

9. Η ανακήρυξη των εκλεγέντων υποψηφίων (τακτικών και αναπληρωµατικών) γίνεται µε πράξη της Εφορευτικής Επιτροπής, στην οποία αναγράφονται τα ονόµατά τους µε τη σειρά που εκλέχτηκαν, δηλαδή µε ποια ψηφοφορία και σύµφωνα µε τον αριθµό των ψήφων που πήρε ο καθένας. 

10. Η εφορευτική Επιτροπή έχει δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο (Μητρώο µελών, αποδείξεις πληρωµής συνδροµών, αιτήσεις εγγραφής, αποφάσεις Δ.Σ. κλπ) από το Δ.Σ. για την ενηµέρωσή της και την καλύτερη διεξαγωγή των εργασιών της και κάνει την διαλογή των ψηφοδελτίων.

11. Για τακτικά µέλη του Δ.Σ. εκλέγονται οι επτά (7) πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας και για αναπληρωµατικά µέλη οι αµέσως δύο (2) επόµενοι. Για τακτικά µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται οι τρεις (3) πρώτοι και για αναπληρωµατικό µέλος ο αµέσως επόµενος. Για τακτικά µέλη του Πειθαρχικού Συµβουλίου εκλέγονται οι τρεις (3) πρώτοι και για αναπληρωµατικό µέλος ο αµέσως επόµενος. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην τελευταία θέση, είτε για τακτικά µέλη, είτε για αναπληρωµατικά, γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.

Άρθρο 25.

Το εκλογικό υλικό, δηλαδή η κατάσταση των ταµειακά εντάξει µελών (όπου θα αναγράφονται οι δικαιούµενοι να ψηφίσουν και θα σηµειώνονται και θα υπογράφουν όσοι ψήφισαν), το πρακτικό της ψηφοφορίας και της ανακήρυξης των εκλεγµένων, ο πίνακας διαλογής, τυχόν ενστάσεις µε τις σχετικές αποφάσεις, τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι, καθώς και κάθε άλλο σχετικό υλικό, παραδίδονται µε απόδειξη παραλαβής και παράδοσης στο Γραµµατέα του Διοικητικού Συµβουλίου που αποχωρεί. Σε περίπτωση απουσίας του ή άρνησής του ή οποιουδήποτε κωλύµατος, η Εφορευτική Επιτροπή παραδίδει όλο το σχετικό υλικό στον πλειοψηφίσαντα Σύµβουλο ή φροντίζει για την ασφαλή φύλαξή του, µέχρι να παραδοθεί στο νέο Διοικητικό Συµβούλιο.

II. Διοικητικό Συµβούλιο 


Άρθρο 26. Εκλογή - Θητεία Δ.Σ.

1. Η θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου είναι διετής (2). Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο το Δ.Σ. δεν εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχτηκε, το νέο Δ.Σ. που θα εκλεγεί έχει θητεία µόνο για το υπόλοιπο της θητείας του προηγουµένου. Η εκλογή γίνεται σύµφωνα µε τα άρθρα 18 και επόµενα του παρόντος. Το Διοικητικό Συµβούλιο υποχρεώνεται µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν λήξει η θητεία του, να προκηρύξει αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Διοικητικού Συµβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο εκλέγεται κατά την σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αποτελείται από επτά (7) τακτικά και δύο (2) αναπληρωµατικά µέλη. 

3. Τα µέλη του Δ.Σ. πρέπει να έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία.

4. Μέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την εκλογή του, το Δ.Σ. µε φροντίδα του Συµβούλου που πλειοψήφησε ή σε περίπτωση κωλύµατός του από τον δεύτερο κατά σειρά Σύµβουλο κ.ο.κ., συνέρχεται στην πρώτη συνεδρίασή του και συγκροτείται σε σώµα, εκλέγοντας από τα µέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραµµατέα,, τον Ταµία, τον Έφορο Ορειβασίας και τον Έφορο Εντευκτηρίων, Υλικού και Καταφυγίου. Ανακατανοµή των αξιωµάτων αυτών επιτρέπεται πάντοτε µέχρι την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συµβουλίου.

5. Η εκλογή των µελών (θέσεων) του Δ.Σ. γίνεται από τα νεοεκλεγέντα µέλη µε µυστική ψηφοφορία. Εκλέγονται στις αντίστοιχες θέσεις τα µέλη εκείνα που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους για τη συγκεκριµένη θέση. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε µία ή περισσότερες θέσεις γίνεται επαναληπτική ή επαναληπτικές ψηφοφορίες. Εάν έχει εκλεγεί ο Πρόεδρος τότε, σε περίπτωση δεύτερης ισοψηφίας για κάποια θέση, ο Πρόεδρος, λόγω του δικαιώµατος που του παρέχεται, εκδηλώνει φανερά την προτίµησή του. 

6. Η θητεία του Δ.Σ. αρχίζει από την ανακήρυξη της εκλογής του από την Εφορευτική Επιτροπή, η δε ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων του µε την παραλαβή της Διοίκησης από το απερχόµενο Δ.Σ. µε πρωτόκολλο, που επιβάλλεται να γίνει µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την πρώτη συνεδρίαση και την εκλογή των µελών του νέου Δ.Σ. 

7. Το ∆.Σ. που αποχωρεί, παραδίδει στο νέο Δ.Σ. τις σφραγίδες του «Ε.Ο.Σ.Η.», όλα τα σχετικά βιβλία του Λογιστηρίου και της Γραµµατείας, τα διάφορα αρχεία, το Ταµείο, καθώς και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο του Συλλόγου, όπως καταγράφονται στα οικεία βιβλία. Για την παράδοση και παραλαβή συντάσσεται πρακτικό που καταχωρίζεται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφεται από τους Προέδρους, τους Γραµµατείς και τους Ταµίες και των δύο Δ.Σ. (παλιού και νέου). 
 
8. Η θητεία του Δ.Σ. λήγει µε την απαλλαγή του από την προ των αρχαιρεσιών συγκαλούµενη Γενική Συνέλευση. Διατηρεί, όµως, τις αρµοδιότητές του µέχρι την παράδοση στο νέο Δ.Σ. για τη διεκπεραίωση µόνο των τρεχόντων ζητηµάτων του «Ε.Ο.Σ.Η.», χωρίς να παίρνει αποφάσεις που να δεσµεύουν το νέο Δ.Σ., εκτός των περιπτώσεων άµεσης προτεραιότητας. 

9. Μέλος ή µέλη του Δ.Σ. που παραιτούνται ή απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τέσσερις (4) συνεχείς συνεδριάσεις, αντικαθίστανται, µετά από έγγραφη σχετική ειδοποίησή τους, από τα αναπληρωµατικά µέλη, κατά σειρά επιτυχίας. 

10. Η σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου µπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της θητείας του, όταν αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο ο Πρόεδρος ή ο Γραµµατέας ή ο Ταµίας ή όταν γίνεται αναπλήρωση αποχωρήσαντος ή αποχωρησάντων µελών ή όταν το ζητήσουν τα δύο τρίτα (2/3) των τακτικών µελών του ή για κάποιον άλλο ιδιαίτερο λόγο (π.χ. µετά από τροποποίηση του Καταστατικού) και µετά από εισήγηση του Προέδρου. 

11. Απαγορεύεται στο Δ.Σ. του Συλλόγου να συνάπτει συµβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προµηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συµβάσεις µε οικονοµικό αντάλλαγµα, µε µέλη του Δ.Σ., µε τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή µε νοµικά πρόσωπα στα οποία µετέχουν τα προαναφερόµενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των µελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται µε απόφαση του αρµόδιου δικαστηρίου.

Άρθρο 27. Συνεδριάσεις Δ.Σ.

1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει υποχρεωτικά µία φορά το µήνα (εκτός Αυγούστου) σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα του Συλλόγου και έκτακτα όταν υπάρχει ανάγκη και πάντοτε µετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και του Γραµµατέα, όπου αναγράφονται υποχρεωτικά τα θέµατα που θα συζητηθούν και τα οποία γνωστοποιούνται έγκαιρα σε όλα τα µέλη. Έκτακτα µπορεί ακόµα να συγκληθεί και όταν το ζητήσουν το ένα τρίτο (1/3) των µελών του, µε έγγραφο που κοινοποιείται σε όλα τα µέλη του Δ.Σ., όπου θα αναγράφεται το θέµα ή τα θέµατα που θα συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή, το Δ.Σ. πρέπει να συγκληθεί υποχρεωτικά µέσα σε επτά (7) ηµέρες. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί, τότε συγκαλείται σύµφωνα µε το νόµο. 

2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τέσσερα (4) µέλη. Δεν επιτρέπεται σε ένα µέλος να εξουσιοδοτεί άλλο για εκπροσώπησή του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. 

3. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

4. Κατά τη συζήτηση των διαφόρων θεµάτων τα µέλη του Δ.Σ. εκφράζουν τις απόψεις τους µε τη σειρά που αναγράφονται στο Καταστατικό (άρθρο 26, παρ. 4),  προηγουµένου πάντοτε του εισηγητού της πρότασης. 

5. Η ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέµα γίνεται µετά το άκουσµα όλων των απόψεων. Απαγορεύεται, δηλαλή, η ψηφοφορία ταυτόχρονα µε τη διατύπωση της άποψης κάθε µέλους. Δεν επιτρέπεται σε κανένα µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου να µην ψηφίζει. Πρέπει να παίρνει θέση σε όλες τις αποφάσεις, είτε υπέρ, είτε κατά, είτε επιλέγοντας λευκή ψήφο. 

6. Η ψηφοφορία για ένα θέµα µπορεί να είναι µυστική (µε ψηφοδέλτια), εάν το θελήσει ο προεδρεύων της συνεδρίασης ή το απαιτήσει το ένα τρίτο (1/3) των παρόντων µελών. 

7. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. που λαµβάνονται νόµιµα δεσµεύουν όλα τα τακτικά µέλη του, έστω και αν απουσίαζαν, διαφώνησαν ή µειοψήφησαν ή δεν πήραν θέση κατά τη λήψη τους. 

8. Για θέµα που έχει ήδη αποφασίσει το Δ.Σ. και δεν έχει αρχίσει ακόµη η υλοποίηση της απόφασης, µπορεί να ξανασυζητηθεί και να ληφθεί νέα απόφαση, εάν το ζητήσουν εγγράφως το ένα τρίτο (1/3) των µελών του. 

9. Για τις συνεδριάσεις κρατούνται λεπτοµερή πρακτικά (θέµατα, αποφάσεις, διαφωνίες, κ.ά.) που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα, γνωστοποιούνται στα µέλη του Δ.Σ.. Σε περίπτωση µη επικύρωσης, θα καταγράφονται αιτιολογηµένες οι διαφωνίες ή οι τυχόν παρατηρήσεις από τα ίδια τα µέλη. 

Άρθρο 28. Αρµοδιότητες Διοικητικού Συµβουλίου. 

Το Διοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέµατα που αφορούν την διοίκηση, την διαχείριση και γενικά την λειτουργία του Συλλόγου για την επίτευξη των σκοπών του, µέσα στα πλαίσια του Νόµου, του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Ιδιαίτερα το Διοικητικό Συµβούλιο:

1. Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις και καθορίζει τα θέµατα που θα συζητηθούν σε αυτές.

2. Εισηγείται στην Γ.Σ. για την τροποποίηση του καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του Συλλόγου. 

3. Εισηγείται στην Γ.Σ. τη διαδικασία ίδρυσης νέων κλάδων άθλησης ή κατάργησης υφισταµένων, όπως ισχύει σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

4. Θέτει σε εφαρµογή τις αποφάσεις της Γ.Σ. και εποπτεύει την εκτέλεσή τους.

5. Αναθέτει έκτακτα καθήκοντα και αρµοδιότητες στα µέλη του Δ.Σ.

6. Κατά την πρώτη µετά την εκλογή του συνεδρία και αφού καταρτιστεί σε σώµα το Δ.Σ., προβαίνει στην συγκρότηση των επιτροπών που κρίνει χρήσιµες για το έργο του. Τα καθήκοντα, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των επιτροπών καθορίζονται από τις αποφάσεις συγκρότησής τους.

7. Δικαιούται να ορίσει έναν ή περισσότερους ειδικούς Εφόρους από τα τακτικά µέλη ή να καταρτίζει επιτροπές, ή οµάδες εργασίας, στις οποίες ν’ αναθέτει την φροντίδα ορισµένων από τους σκοπούς του Συλλόγου, ή την ιδιαίτερη κατά κατηγορία ενδιαφερόντων των µελών, καλλιέργειά τους.

8. Αποφασίζει την εγγραφή νέων µελών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

9. Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του «Ε.Ο.Σ.Η.», πλην της ακίνητης περιουσίας, για την οποία αρµόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση.

10. Οι κενές θέσεις των Συµβούλων που δηµιουργήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο, συµπληρώνονται µε την σειρά της εκλογής των εκλεγέντων. 
 
11. Αντιπροσωπεύει το Σύλλογο στα Δικαστήρια ή και εξώδικα.

12. Διορίζει τεχνικούς συµβούλους των διαφόρων αθλητικών τµηµάτων του από τα µέλη του Συλλόγου ή και µε ειδική σύµβαση µε µη µέλη του Συλλόγου µε αµοιβή ή χωρίς αµοιβή. 

13. Αναθέτει αρµοδιότητες σε µέλη ή µη µέλη του Συλλόγου και συγκροτεί επιτροπές για την εξυπηρέτηση ορισµένων ειδικών σκοπών, µη αντικειµένων στις διατάξεις του παρόντος. 

14. Συνάπτει συµβάσεις µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου µε αµοιβή.

15. Συγκροτεί επιτροπές και οµάδες εργασίας για θέµατα σχετικά µε τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Συλλόγου. 

16. Προσλαµβάνει ή παύει µισθωτούς υπαλλήλους, έκτακτους ή ειδικούς συνεργάτες, προπονητές κ.ά.

17. Μεριµνά για την ανάπτυξη και υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων του Συλλόγου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 του Καταστατικού.

18. Αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι δωρεών, κληρονοµιών, κληροδοτηµάτων, καθώς και κάθε άλλης προσφοράς ή πρότασης 

19. Παραπέµπει στο Πειθαρχικό Συµβούλιο υποθέσεις που χρήζουν, σύµφωνα µε την άποψή του, επιβολή ποινής.

20. Συντάσσει απολογισµό πεπραγµένων και οικονοµικό απολογισµό, τα οποία υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.

21. Αποφασίζει για την εκχώρηση των δικαιωµάτων χρήσης ή για τη διαχείριση των εγκαταστάσεων του Συλλόγου σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 

22. Παρακολουθεί τη σχετική νοµοθεσία και τα διεθνώς ισχύοντα στους τοµείς δραστηριότητας του «Ε.Ο.Σ.Η.» και φροντίζει για την ανάλογη εναρµόνισή του.

23. Γενικά παίρνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα για την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου και την εύρυθµη λειτουργία του.

 

Άρθρο 29. Αρµοδιότητες των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες:

1. Συγκαλεί το Δ.Σ. σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις και φροντίζει για την αποστολή των προσκλήσεων των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων.

2. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., εισηγείται τα προς συζήτηση θέµατα, τα οποία επιλέγει ο ίδιος ή του υποβάλλονται από τα άλλα µέλη του Δ.Σ. και υπογράφει τα πρακτικά αυτών και όλα τα έγγραφα. Σε περίπτωση κωλύµατος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται διαδοχικά από τον Αντιπρόεδρο ή από άλλο µέλος του Δ.Σ. που ορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου.

3. Μαζί µε τον Γραµµατέα εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε κάθε δηµόσια υπηρεσία ή αρχή, δικαστική, διοικητική ή άλλη ή και εξώδικα, καθώς και ενώπιον κάθε άλλου φυσικού ή νοµικού προσώπου. Η δικαστική εκπροσώπηση µπορεί να ανατεθεί µε απόφαση του ∆.Σ. και σε άλλο µέλος του Δ.Σ. ή σε Νοµικό Σύµβουλο.
 
4. Προγραµµατίζει και ασκεί τις δηµόσιες σχέσεις του «Ε.Ο.Σ.Η.», όπως εκφράζονται από την εκάστοτε πολιτική της. 

5. Ασκεί εποπτεία σε όλα τα πεδία δράσης του Συλλόγου, δίνοντας λύσεις και κατευθύνσεις όταν απαιτείται και εποπτεύει την ταµειακή κατάσταση του Συλλόγου.

6. Φροντίζει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διοικητικού Συµβουλίου.

7. Λαµβάνει γνώση της εισερχόµενης αλληλογραφίας, καθώς και κάθε άλλου θέµατος που αφορά τον «Ε.Ο.Σ.Η.» ή τις δραστηριότητές της. 

8. Συµµετέχει στην Επιτροπή Εκδόσεων του Συλλόγου. 

9. Έχει το δικαίωµα να συµµετέχει σε όλες τις Επιτροπές και τις Οµάδες Εργασίας.

 

Ο Αντιπρόεδρος: 

1. αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλες του τις αρµοδιότητες, όταν αυτός κωλύεται, και τον αντικαθιστά όταν απουσιάζει, µε τα ίδια δικαιώµατα και καθήκοντα. 

2. αναλαµβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρµοδιότητες που του αναθέτει το Δ.Σ. 

 

Ο Γραµµατέας:

1. Συγκαλεί το Δ.Σ. µε τον Πρόεδρο.

2. Διενεργεί την αλληλογραφία και φυλάσσει τα αρχεία και όλα τα βιβλία του συλλόγου, όπως προβλέπονται στο άρθρο 30 του παρόντος και την σφραγίδα του.

3. Εκπροσωπεί, µαζί µε τον  Πρόεδρο, τον Συλλόγου στις προς τα έξω σχέσεις του µετά τρίτων, φυσικών ή νοµικών προσώπων, καθώς επίσης και ενώπιον του Δηµοσίου και των ∆ικαστικών Αρχών. Η δικαστική εκπροσώπηση µπορεί να ανατεθεί µε απόφαση του Δ.Σ. και σε άλλο µέλος του Δ.Σ. ή σε Νοµικό Σύµβουλο. 

4. Συντονίζει τις εργασίες των συµβούλων, προσυπογράφει από κοινού µε τον Πρόεδρο τα πρακτικά του Δ.Σ.  και όλα τα έγγραφα.

5. Συντάσσει στο τέλος κάθε χρόνου σε συνεργασία µε τα άλλα µέλη του Δ.Σ. τον απολογισµό των πεπραγµένων και τον υποβάλλει στο Γ.Σ. στην ετήσια Συνεδρίαση  για έγκριση.

6. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων που λαµβάνονται.

7. Συµµετέχει στην επιτροπή εκδόσεων του Συλλόγου. 8. Τον Γραµµατέα σε περίπτωση κωλύµατος αναπληρώνει µέλος του Δ.Σ. οριζόµενο από το Δ.Σ.

9. Ενηµερώνει στις τακτικές συνεδριάσεις το Δ.Σ. για τις διοικητικές δραστηριότητες του Συλλόγου, τις ανάγκες και τα προβλήµατα στον τοµέα του, καθώς και για την υλοποίηση ή όχι των αποφάσεων που έχουν ληφθεί και εισηγείται σχετικά.   

10. Φροντίζει για την καλή λειτουργία, προστασία και συντήρηση όλου του µηχανογραφικού εξοπλισµού και του σχετικού λογισµικού, καθώς και των άλλων µηχανικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. 

11. Δηµιουργεί και διατηρεί αρχεία σχετικά µε την ακίνητη περιουσία του «Ε.Ο.Σ.Η.».

 

Ο Ταµίας:    

Ενεργεί την ταµειακή υπηρεσία σύµφωνα µε το καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συµβουλίου.

Ιδιαίτερα έχει τα εξής καθήκοντα: 

1. Ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωµή µε βάση την εντολή του Προέδρου ή του νόµιµου αναπληρωτή του και φροντίζει για την εύρυθµη λειτουργία του.

2. Διαχειρίζεται το Ταµείο του Συλλόγου και υποχρεούται να καταθέτει σε Τράπεζα της Ηγουµενίτσας, επιλογής του Δ.Σ., στο όνοµα του «Ε.Ο.Σ.Η.», τα ποσά που υπερβαίνουν το οριζόµενο από το ∆.Σ. ποσό, που κρατά για µικροέξοδα. 

3. Ενηµερώνει στις τακτικές συνεδριάσεις το Δ.Σ. για την οικονοµική διαχείριση και την κατάσταση του Συλλόγου και συντάσσει στο τέλος κάθε χρόνου τον οικονοµικό απολογισµό του Δ.Σ.

4. Φυλάσσει το περιεχόµενο του Ταµείου, τα χρηµατόγραφα, τα αποδεικτικά έγγραφα και άλλα σχετικά έγγραφα.

5. Αναλαµβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρµοδιότητες που του αναθέτει το Δ.Σ.

6. Εάν ο ταµίας απουσιάζει ή αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντα του αναπληρώνεται από µέλος του Δ.Σ. που προτείνεται από αυτόν τον ίδιο και εγκρίνεται από το Δ.Σ. 

 

Οι Έφοροι του Συλλόγου :  

Οι Έφοροι του Συλλόγου εκτελούν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου, όσον αφορά τα τµήµατά τους, εισηγούνται τα προγράµµατά τους και έχουν την εποπτεία τόσο της καλής εκτέλεσής τους, όσο και της εύρυθµης λειτουργίας των τµηµάτων τους, καθώς και της καλής χρήσης των υλικών που διαθέτουν. Κάθε Έφορος υποχρεούται να υποβάλλει ανά τρίµηνο συνοπτική έκθεση προς το Δ. Σ. του Συλλόγου για τη δράση του τµήµατός του,  τις δυσκολίες που αντιµετώπισε και τα µέσα που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του. Όταν ο Έφορος τµήµατος είναι απών ή κωλυόµενος, αναπληρώνεται από άλλον Σύµβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο.

Ειδικότερα, οι αρµοδιότητες των Εφόρων του Συλλόγου είναι οι εξής:  

Ο Έφορος Ορειβασίας : 

1. Φροντίζει να ενηµερώνεται για όλα τα σχετικά µε το αντικείµενο της αρµοδιότητάς του και να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τοµέα του.

2. Είναι υπεύθυνος για τον προγραµµατισµό και τη διοργάνωση των ορειβατικών δραστηριοτήτων του Συλλόγου.

3. Επεξεργάζεται το πρόγραµµα αναβάσεων – διαδροµών και το φέρνει στο Δ.Σ. για έγκριση και ψήφιση.

4. Δηµιουργεί και τηρεί αρχεία σχετικά µε ορειβατικές διαδροµές.
 
5. Μεριµνά για την συγκρότηση, οργάνωση και συντονισµό οµάδων διάσωσης.

6. Συνεργάζεται µε τα άλλα µέλη του Δ.Σ. για έκδοση βιβλίων, φυλλαδίων σχετικά µε τον τοµέα ευθύνης του.

7. Συγκροτεί και συντονίζει οµάδες εργασίας για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών και προγραµµάτων του τοµέα ευθύνης του και στις οποίες µπορεί να είναι επικεφαλής.

8. Αναλαµβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρµοδιότητες που του αναθέτει το Δ.Σ.

9. Καταρτίζει διάφορα προγράµµατα (εκπαίδευσης, αποστολών κ.ά.), σύµφωνα µε τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Συλλόγου στον τοµέα της ορειβασίας και φροντίζει για την καλή εκτέλεσή τους, µετά την έγκρισή τους από το Δ.Σ. 

10. Ενηµερώνει στις τακτικές συνεδριάσεις το Δ.Σ. για τις δραστηριότητες, τις εξελίξεις, τις ανάγκες και τα προβλήµατα στον τοµέα του και εισηγείται σχετικά. 

11. Μεριµνά για τη σήµανση και τη συντήρηση αναρριχητικών διαδροµών στα ελληνικά βουνά και στα διάφορα αναρριχητικά πεδία. 

12. Δηµιουργεί και τηρεί αρχεία σχετικά µε ορειβατικές και αναρριχητικές διαδροµές (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό), πρόσωπα (οδηγούς, προπονητές, εκπαιδευτές κ.ά.), σηµαντικές αναβάσεις και αναρριχήσεις, αποστολές εξωτερικού, σχολές, σεµινάρια, ατυχήµατα κ.ά. και φροντίζει για την ενηµέρωση του γενικού αρχείου του Συλλόγου. 

13. Εισηγείται στο Δ.Σ. οτιδήποτε σχετικό (ονοµασία, επιλογή, αποστολή σε σχολές ή σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις κ.ά.) µε οδηγούς, προπονητές, εκπαιδευτές, βοηθούς εκπαιδευτές κ.ά. ορειβασίας. 

14. Φροντίζει για την ασφαλή φύλαξη, συντήρηση και διάθεση των υλικών που χρησιµοποιούνται για την ορειβασία-αναρρίχηση. 

15. Πραγµατοποιεί όσες επαφές απαιτούνται και συµµετέχει σε σχετικές µε τις αρµοδιότητές του εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

16. Συνεργάζεται µε την Επιτροπή Εκδόσεων του Συλλόγου για έκδοση βιβλίων, φυλλαδίων, χαρτών ή άλλων εντύπων, καθώς και για δηµοσίευση άρθρων σε περιοδικές εκδόσεις της, σχετικά µε θέµατα του τοµέα ευθύνης του. 

17. Συγκροτεί και συντο νίζει Οµάδα ή Οµάδες Εργασίας για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών και προγραµµάτων του τοµέα ευθύνης του και στις οποίες µπορεί να είναι επικεφαλής.  

 

Ο Έφορος Ορειβατικού σκι και Αγωνιστικής Αναρρίχησης :

1. φροντίζει να ενηµερώνεται για όλα τα σχετικά µε το αντικείµενο της αρµοδιότητάς του θέµατα και να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τοµέα αυτού. 

2. καταρτίζει διάφορα προγράµµατα (εκπαίδευσης, αγώνων κ.ά.), σύµφωνα µε τους σκοπούς, τις δραστηριότητες και την πολιτική του Συλλόγου στον τοµέα του ορειβατικού σκι και της αγωνιστικής αναρρίχησης και φροντίζει για την καλή εκτέλεσή τους, µετά την έγκρισή τους από το Δ.Σ. 
 
3. επιβλέπει τις εργασίες κατασκευής, διασκευής και συντήρησης των τεχνητών πιστών αναρρίχησης του Συλλόγου και µεριµνά για την χάραξη και σήµανση διαδρόµων στις τεχνητές αναρριχητικές πίστες, κατάλληλων για εκπαίδευση ή αγώνες.

4. ενηµερώνει στις τακτικές συνεδριάσεις το Δ.Σ. για τις δραστηριότητες, τις εξελίξεις, τις ανάγκες και τα προβλήµατα στον τοµέα του και εισηγείται σχετικά. 

5. µεριµνά για την εύρεση και σήµανση διαδροµών ορειβατικού σκι κατάλληλων για εκπαίδευση ή αγώνες. 

6. δηµιουργεί και τηρεί αρχεία σχετικά µε διαδροµές ορειβατικού σκι, πρόσωπα (αθλητές, χαράκτες, κριτές, χρονοµέτρες, προπονητές, εκπαιδευτές κ.ά.), αγώνες, σχολές, σεµινάρια, ατυχήµατα κ.ά. και φροντίζει για την ενηµέρωση του γενικού αρχείου του Συλλόγου. 

7. εισηγείται στο ∆.Σ. οτιδήποτε σχετικό (ονοµασία, επιλογή, αποστολή σε σχολές ή σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις ή σε αγώνες, κ.ά) µε αθλητές, εκπαιδευτές, προπονητές, κριτές, χρονοµέτρες κ.ά. ορειβατικού σκι και αγωνιστικής αναρρίχησης.

8. µεριµνά για την ασφάλιση όλων όσων συµµετέχουν σε αγώνες ορειβατικού σκι και σε αγώνες αναρρίχησης και φροντίζει για την ασφαλή φύλαξη, συντήρηση και διάθεση των υλικών που χρησιµοποιούνται για το ορειβατικό σκι και την αγωνιστική αναρρίχηση. 

9. πραγµατοποιεί όσες επαφές απαιτούνται και συµµετέχει σε σχετικές µε τις αρµοδιότητές του εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

10. συνεργάζεται µε την Επιτροπή Εκδόσεων του Συλλόγου για έκδοση βιβλίων, φυλλαδίων ή άλλων εντύπων, καθώς και για δηµοσίευση άρθρων σε περιοδικές εκδόσεις της, σχετικά µε θέµατα του τοµέα ευθύνης του. 

11. συγκροτεί και συντονίζει Οµάδα ή Οµάδες Εργασίας για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών και προγραµµάτων του τοµέα ευθύνης του και στις οποίες µπορεί να είναι επικεφαλής. 

12. αναλαµβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρµοδιότητες που του αναθέτει το Δ.Σ. 

 

Ο Έφορος Εντευκτηρίου , Υλικού και Καταφυγίου:

Α) Όσον αφορά το «Εντευκτήριο»:

1. Είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και εµφάνιση των γραφείων και εντευκτηρίων του Συλλόγου εσωτερικά και εξωτερικά. Τηρεί βιβλίο απογραφής και διάθεσης των βιβλίων και των περιοδικών του Συλλόγου.

2. Απαγορεύεται απολύτως η διάθεση ή ενοικίαση µε καταβολή ή µη χρηµατικού τµήµατος υλικών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου σε µέλη του ή σε τρίτους.

3. Ο έφορος εντευκτηρίων βοηθείται από επιτροπή διορισµένη από το Δ.Σ.

4. Αναλαµβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρµοδιότητες που του αναθέτει το Δ.Σ.

Β) Όσον αφορά το «Υλικό»:

1. Είναι υπεύθυνος για την φύλαξη σε ειδικό χώρο εντός των εντευκτηρίων και τη διάθεση κάθε µορφής υλικού του Συλλόγου (ορειβατικού, χιονοδροµικού, αναρριχητικού κλπ).

2. Τηρεί βιβλίο λεπτοµερούς καταγραφής των υλικών.

3. Ασκεί διαχείριση, απαγορεύεται όµως απολύτως η διάθεση ή ενοικίαση µε καταβολή ή µε χρηµατικού τιµήµατος υλικών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου στα µέλη ή σε τρίτους.

4. Ενηµερώνεται από τον Έφορο Χιονοδροµίας – Αναρρίχησης για τον τρόπο χρήσης και συντήρησης του υλικού.

5. Σε περίπτωση µη επαρκών γνώσεών του σχετικά µε το υλικό µπορεί να βοηθηθεί και από µέλος του Συλλόγου που προτείνεται από τον ίδιο και εγκρίνεται από το Δ.Σ.

6. Τα υλικά του Συλλόγου χρησιµοποιούνται µόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και για ασφαλή διεξαγωγή των οργανωµένων και προγραµµατισµένων από τον Σύλλογο εκδροµών. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, τα υλικά θα εκχωρούνται κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.. Σε εξαιρετικά έκτακτες περιπτώσεις (επιχείρηση διάσωσης), τα υλικά θα δίδονται από οποιοδήποτε µέλος του Δ.Σ. ή και µέλος ακόµα του Συλλόγου. Μετά το τέλος της δραστηριότητας θα δικαιολογείται έγγραφα η χρησιµοποίησή τους.

7. Αναλαµβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρµοδιότητες που του αναθέτει το Δ.Σ.

Γ) Όσον αφορά το «Καταφύγιο» :

1. Μεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία του καταφυγίου που ανήκει στο Σύλλογο.

2. Επιβλέπει τις εργασίες κατασκευής, επέκτασης, διαρρύθµισης και συντήρησης του καταφυγίου.

3. Ενηµερώνεται στις τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. για τις δραστηριότητες, τις εξελίξεις, τις ανάγκες και τα προβλήµατα στον τοµέα του και εισηγείται σχετικά.

4. Τηρεί αρχεία σχετικά µε τη διαχείριση του καταφυγίου, συγκροτεί και συντονίζει οµάδες εργασίας για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών και προγραµµάτων του τοµέα ευθύνης του και στις οποίες µπορεί να είναι επικεφαλής.

5. Φροντίζει να ενηµερώνεται για όλα τα σχετικά µε το αντικείµενο της αρµοδιότητάς του θέµατα και να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τοµέα του. 

6. Μεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία των καταφυγίων που ανήκουν στον Σύλλογο και επιβλέπει τις εργασίες κατασκευής, επέκτασης, διαρρύθµισης και συντήρησης των οµοσπονδιακών καταφυγίων.  

7. Συντάσσει, τροποποιεί και συµπληρώνει τον κανονισµό καταφυγίων 

8. Δηµιουργεί και τηρεί αρχεία σχετικά µε τη διαχείριση των καταφυγίων, καθώς, επίσης, και για όλα τα καταφύγια και τους ορεινούς ξενώνες που βρίσκονται στα ελληνικά βουνά και φροντίζει για την ενηµέρωση του γενικού αρχείου του Συλλόγου.

9. Αναλαµβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρµοδιότητες που του αναθέτει το ∆.Σ.

 

Άρθρο 30. Βιβλία

Ο Σύλλογος τηρεί τα εξής θεωρηµένα από το αρµόδιο όργανο βιβλία:

    α. Μητρώου Μελών.

    β. Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.

    γ. Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συµβουλίου.

    δ. Εσόδων – Εξόδων.

    ε.  Περιουσιακών Στοιχείων.

    στ. Πρωτοκόλλου εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων

 

III. ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


΄ΑΡΘΡΟ 31.

1. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση, συγχρόνως µε την εκλογή του Δ.Σ., για δύο (2) χρόνια και αποτελείται από τρία (3) τακτικά µέλη και ένα (1) αναπληρωµατικό. Η εκλογή γίνεται, σύµφωνα µε τα άρθρα 18 επόµενα του παρόντος Καταστατικού.

2. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο συνεδριάζει όταν έχει να εξετάσει κάποια υπόθεση και θεωρείται ότι έχει απαρτία, όταν στη συνεδρίαση παρευρίσκονται όλα τα µέλη του. Σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας τακτικού µέλους αντικαθίσταται από το αναπληρωµατικό µέλος. 

3. Στην πρώτη συνεδρίαση, που συγκαλείται µε ευθύνη του µέλους που πλειοψήφησε, εκλέγεται από τα παρόντα τρία (3) µέλη ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραµµατέας του Πειθαρχικού Συµβουλίου, ο οποίος διεξάγει τη σχετική αλληλογραφία και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, που καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από όλα τα µέλη. 

4. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή για τη λήψη απόφασης χρειάζονται δύο (2) ψήφοι.  

΄ΑΡΘΡΟ 32.

1. Στο Πειθαρχικό Συµβούλιο παραπέµπονται από το Δ.Σ. του Συλλόγου µε σχετική εισήγηση και ύστερα από ακρόαση του ενδιαφεροµένου, για σοβαρές παραβάσεις του Καταστατικού, των κανονισµών του Συλλόγου και των σχετικών µε τον αθλητισµό νόµων, καθώς επίσης και για ανάρµοστη συµπεριφορά και µη σύµφωνη µε τους σκοπούς του νόµου, υποβολή ψευδών ατοµικών στοιχείων ή απόκρυψή τους, υποβολή ψευδών στοιχείων δραστηριότητας και για ενέργειες ή παραλείψεις που ζηµιώνουν τους σκοπούς, τα συµφέροντα και το κύρος του «Ε.Ο.Σ.Η.».

2. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε την εισήγηση του ∆.Σ., αλλά και σύµφωνα µε τυχόν νέα στοιχεία που θα προκύψουν κατά την εξέταση µιας υπόθεσης, καλεί εγγράφως τα άτοµα που υπέπεσαν σε παράπτωµα σε έγγραφη απολογία, που πρέπει να γίνει µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες, και αφού λάβει υπόψη του και τις τυχόν προφορικές τους εξηγήσεις προβαίνει στην επιβολή ή όχι ποινών, τις οποίες και γνωστοποιεί εγγράφως και πλήρως αιτιολογηµένες στα άτοµα που αφορούν στον Συλλόγου. Οι αιτιολογηµένες αυτές αποφάσεις του Πειθαρχικού Συµβουλίου καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών, το οποίο τηρείται από τον Γραµµατέα του και κοινοποιούνται στο Δ.Σ.

3. Οι ποινές που επιβάλλει το Πειθαρχικό Συµβούλιο είναι: έγγραφη παρατήρηση, έγγραφη επίπληξη, προσωρινός αποκλεισµός από τα καταφύγια, τους αθλητικούς χώρους και τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Συλλόγου, εισήγηση για παραποµπή στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύµατος (Ε.ΦΙ.Π.) και διαγραφή, που υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

 

IV. Η Εξελεγκτική Επιτροπή


΄ΑΡΘΡΟ 33.

1. Στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών του Δ.Σ. εκλέγεται και η  Εξελεγκτική Επιτροπή για δύο (2) χρόνια από την Γ.Σ., η οποία αποτελείται από τρία (3) τακτικά µέλη και ένα (1) αναπληρωµατικό. Η εκλογή γίνεται σύµφωνα µε τα άρθρα 18 επόµενα  του Καταστατικού. 

2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ασκεί έλεγχο, όποτε το κρίνει απαραίτητο και οπωσδήποτε µία (1) φορά το χρόνο, σε κάθε λογής διαχειριστική (και µόνο) πράξη του Συλλόγου. Όλες οι διαχειριστικές πράξεις πρέπει να είναι καταχωρηµένες στο βιβλίο πρακτικών, το οποίο υποχρεωτικά προσκοµίζεται για έλεγχο. 

3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει µέσα στον επόµενο από την εκλογή της µήνα, για να καθορίσει το πλαίσιο των ενεργειών της για την άσκηση του ελέγχου, καθώς και τις ηµεροµηνίες των τακτικών συνεδριάσεών της, που δεν µπορεί να είναι περισσότερες από τρεις (3) σε ένα (1) χρόνο. Εκλέγει, επίσης, τον Πρόεδρό της, ο οποίος συγκαλεί τις συνεδριάσεις. Έκτ ακτα µπορεί να συνεδριάσει όσες φορές κριθεί απαραίτητο. 

4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει έκθεση, που υπογράφουν όλα τα µέλη που διενήργησαν τον έλεγχο, για την οικονοµική διαχείριση και κατάσταση του «Ε.Ο.Σ.Η.» που καταχωρίζεται σε ιδιαίτερο βιβλίο και ακριβές αντίγραφό της υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 


Άρθρο 34. Τροποποίηση του καταστατικού –Διάλυση του Συλλόγου   

Αν πρόκειται για τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ή τη διάλυση του Συλλόγου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του µισού αριθµού των ταµειακά εντάξει µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών για λήψη απόφασης. Τα άρθρα που πρόκειται να τροποποιηθούν πρέπει να αναγράφονται λεπτοµερώς στην πρόσκληση για σύγκλησή της. 
 
   Η διάλυση του Συλλόγου γίνεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων µελών. Αυτόµατα διαλύεται ο Σύλλογος, αν τα µέλη του µειώθηκαν σε ολιγότερα από τα δέκα (10). Επίσης, µπορεί να διαλυθεί µε δικαστική απόφαση, αν το ζητήσει το διοικητικό συµβούλιο ή το 1/5 των µελών του για τους εξής λόγους:  

α) αν λόγω µειώσεως του αριθµού των µελών του ή από άλλες αιτίες δεν είναι δυνατή  η ανάδειξη διοίκησης ή γενικά η εξακολούθηση της λειτουργίας του Συλλόγου σύµφωνα µε το καταστατικό.

β) αν λόγω µακρόχρονης αδράνειας θεωρηθεί ότι ο σκοπός του σωµατείου έχει εγκαταλειφθεί ή αν το σωµατείο έχει παρεκτραπεί από τον αρχικό καταστατικό του σκοπό ή αυτός έχει γίνει παράνοµος, ανήθικος ή αντίθετος προς τη δηµόσια τάξη.     Σε κάθε περίπτωση το καταστατικό µπορεί να προβλέπει και άλλους λόγους διάλυσής του. Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, η περιουσία του περιέρχεται, σύµφωνα µε τον νόµο, στην Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού.

Άρθρο 35.

  Ο Σύλλογος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τις διατάξεις του νόµου 2725/1999 και τις τροποποιήσεις του, καθώς και µε κάθε διάταξη νόµου που αφορά τα σωµατεία και κυρίως, τα αθλητικά. Κάθε θέµα, το οποίο δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό ρυθµίζεται από τις διατάξεις αυτές.  


Άρθρο 36.

   Ο Εσωτερικός Κανονισµός αποτελεί συµπλήρωµα του παρόντος Καταστατικού και καθορίζει την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων οργάνων και τµηµάτων του Συλλόγου, την οργάνωση και διεξαγωγή των διαφόρων εκδηλώσεων (αθλητικών, αγωνιστικών κ.ά.) και τον τρόπο εκτέλεσης ορισµένων εργασιών της. Το Διοικητικό Συµβούλιο έχει υποχρέωση να συντάξει και να φέρει για έγκριση ή τροποποίηση από Γενική Συνέλευση τα κεφάλαια του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του Συλλόγου που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόµα.  


Άρθρο 37.

  Το παρόν Καταστατικό του «Ε.Ο.Σ.Η.» αποτελείται από τριάντα επτά (37) άρθρα, συζητήθηκε, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε, τόσο κατά άρθρο όσο και στο σύνολό του, από την ειδικά για το σκοπό αυτό συγκληθείσα Γενική Συνέλευση των ιδρυτών, σήµερα την 4ή Ιουνίου 2015, υπογράφηκε από τα µέλη της και θα τεθεί σε ισχύ αφού εγκριθεί από το αρµόδιο Δικαστήριο και εγγραφεί ο Σύλλογος στο σχετικό ειδικό βιβλίο του Πρωτοδικείου.  
           

            Ηγουµενίτσα,  4-6-2015

Τα ιδρυτικά µέλη